Olymp Trade-de çykdajylaryňyzy nädip tizleşdirmeli

Olymp Trade-de çykdajylaryňyzy nädip tizleşdirmeli

Gowy iş etdiňiz we Olimpiýa söwda hasabyňyzdaky balansyňyzy artdyrdyňyz, indi bolsa aýratyn bir zat etmek üçin puluň bir bölegini aljak bolýarsyňyz. Şeýlelik bilen, söwda hasabyňyzdan puluňyzy nädip alyp bilersiňiz?

Gowy täzelik! Puluňyzy çykarmak, hakykatda goýmakdan has aňsat. Olimp söwdasynda hasabyňyzdan pul çykarmak prosesi bilen tanyşmak üçin ýönekeý gollanma hödürleýäris.

“Olimp Söwda” goýumlary we yzyna almak prosesi, geçen ýyl has köp gazanmagy dowam etdirýän we girdejileriniň bir bölegini yzygiderli çykarmagy saýlaýan müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin geçen ýylda ep-esli çaltlaşdyryldy.

Yza çekilmek ädimlerinden ýöremezden ozal bilmeli zatlarymyz.
  1. Olimp söwdasynda pul almak mugt. Hawa, puluňyzy yzyna alanyňyz üçin size hiç wagt Olimp söwdasyndan töleg ýa-da komissiýa alynmaz.
  2. Hasabyňyzdan näçeräk çykaryp boljakdygyňyz barada hiç hili çäklendirmeler ýok, ýöne iň az mukdary 10 $.
  3. Çekmek haýyşlarynyň 90% -den gowragy 1 iş gününden az wagtda işlenýär.
  4. “Olimp Söwda” bilen hünärmen statusyna eýe bolmak, 1 iş gününiň yzyna alynmagyny kepillendirýär.


Yza çekmek prosesine başlamak

Olimpiýa söwda platformasyndaky köp zat ýaly, kompaniýa hem müşderiler üçin mümkin boldugyça ýönekeý pul çykarmak üçin köp işledi. Başlamak üçin diňe esasy platforma ekranyndaky “Çekmek” düwmesine basmaly.
Olymp Trade-de çykdajylaryňyzy nädip tizleşdirmeli
Bu, müşderini yzyna almak sahypasyna alyp barar, bu ýerde müşderiniň yzyna almak isleýän pul mukdaryny girizmeli meýdanlar bar. Hasabyň jemi we elýeterli hasap balansy görkezilýär. Ikisiniň arasyndaky tapawut, adatça töwekgelçiliksiz söwdalar üçin bonuslaryň ýa-da karzlaryň bardygyny görkezýär.

Müşderi yzyna almak üçin pul mukdaryny girizip, ony tassyklandan soň, bu serişdeleri müşderiniň Olimp Söwda hasabyna serişdeleri goýmak üçin ulanylýan bank hasabyna, bank kartasyna ýa-da elektron gapjygyna gönüden-göni geçirip başlaýar.

Çekişler 5 iş gününde ýa-da ondanam az wagtda işlener. Adatça has çalt bolsa-da, “Olimp Söwda” islendik geleşigiň gijikdirilmegi üçin bu parametri kesgitleýär.

Çekişleriňizi çaltlaşdyryň

Öň ara alyp maslahatlaşyşymyz ýaly, bu çykdajylaryň köpüsi diňe 1 iş gününde tamamlanar. Şeýle-de bolsa, söwdagärleriň pullaryny hasam çaltlaşdyrmak üçin edip biljek birnäçe zady bar.

1. Çekiş tizligiňizi ýokarlandyrmagyň ýeke-täk usuly, söwdagäriňiziň ýagdaýyny Ekspert derejesine ýetirmekdir. Hünärmen derejeli söwdagärler diňe bir bada diýen ýaly pul çykarmakda birinji orunda durman, bilermen söwdagärleri hem başga-da uly peýdalary alýarlar.

Bu artykmaçlyklaryň käbiri, söwda strategiýalaryny, töwekgelçiliksiz söwdalary, has ýokary söwda çäklerini we başgalary ara alyp maslahatlaşmak üçin şahsy maliýe analitigi bilen maslahatlaşmalary öz içine alýar.

2. Skrill ýa-da Neteller ýaly elektron gapjykdan peýdalanyň, olimpiýa söwda hasabyňyza goýumlary goýuň (we soňraky pullary). Bu elektron gapjyklar, puluňyzy pul geçiriş çäginden çykarýan ýokary çalt amallary üpjün etmek üçin göni “Olimp Söwda” bilen işleýär.

3. Google-dan ýa-da başga bir hyzmatdan "3-nji tarap tassyklamasy" ulanyp hasabyňyzda iň ýokary derejeli "tassyklama" alyň. Barlagyň iň ýokary derejesine eýe bolmak, Olimp söwdasynyň adaty tassyklama protokolyndan geçip barýarka az wagt çäklendirmeleri bilen serişdeleri geçirip biljekdigini aňladýar.
Olymp Trade-de çykdajylaryňyzy nädip tizleşdirmeli


Goşmaça soraglar

Söwdagärleriň söwdagärleriň iň gowy edýän zatlaryny - söwda etmeklerini dowam etdirmek üçin, Olimp Söwda, müşderilere goýumlar we pul serişdeleri barada soraglar bermek üçin bir topar çeşme döretdi. Müşderileriň soraglaryna jogap ýa-da çözgüt tapmagyň käbir usullary.

1. “Olimp Söwda” platformasynyň yzyna almak bölümi müşderiler üçin giňişleýin soraglary öz içine alýar. Gaznanyň geçirilmegi bilen baglanyşykly ähli meseleler diýen ýaly Sorag-jogap bölüminde görkezilen görkezmeler arkaly çözülip bilner. Dünýäniň dürli künjeklerinden millionlarça müşderi we köp ýyllyk tejribe bilen, “Olimp Söwda” siziň soraglaryňyzy öň we köplenç çözüp biler.
Olymp Trade-de çykdajylaryňyzy nädip tizleşdirmeli
2. Onlaýn Söwda müşderileri üçin onlaýn söhbetdeşlik üpjün edilýär we tehniki goldaw hünärmenleri siziň soraglaryňyza jogap bermäge we sizi ýola salmaga taýyn. Platformada ekranyňyzyň aşagyndaky “Söhbet goldawy” düwmesine basyň we ýakyn wagtda kimdir biri siziň bilen bolar.

3. Müşderiler üçin elýeterli beýleki usullardan birini ulanyp, müşderi goldawyna ýüz tutuň. Müşderi goldaw sahypasy, onlaýn söhbetdeşlik opsiýasyndan başga-da, Olimp Söwda bilen habarlaşmak üçin goşmaça usullary hödürleýär. Söwdagärler forma ulanyp soraglary e-poçta bilen iberip bilerler we e-poçta ýa-da hatda telefon arkaly habarlaşmagy haýyş edip bilerler.

Mundan başga-da, “Olymp Trade” müşderileriň göni telefon arkaly habarlaşyp bilýän dürli telefon belgilerini hödürleýär.

Soragyňyz bar bolsa we soraglara jogap tapyp bilmeseňiz, beýleki wariantlardan birini saýlaň we Olimpiýa söwdasy size alada eder. Netijede, her kim üçin maksat söwdagärleriň söwdasyny dowam etdirmek.
Thank you for rating.